vakuutusneuvonta & korvausapu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja  toimialueena on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto ry on puolueeton ja riippumaton yleishyödyllinen  kansanjärjestö, joka puolustaa kaikkien kansalaisten oikeutta yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen  mahdollisuuteen turvata itsensä riskienhallinnan ja vakuutusten kautta niin talouden, terveyden kuin  turvallisuudenkin osalta. Yhdistys ajaa kansalaisten etuja ja toimii asiantuntijana heitä koskevissa  kysymyksissä. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta vakuutusturvaan ja -korvauksiin.  

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 • Vähentää kansalaisten eriarvoisuutta vakuutuksenottajina 
 • Vaikuttaa kansalaisjärjestönä asenteisiin, yleiseen mielipiteeseen, päättäjiin ja viranomaisiin  kansalaisten yhdenvertaisen aseman ja oikeuksien edistämiseksi vakuutuskentässä Edistää toiminnallaan kaikille kansalaisille yhdenvertaista ja tasa-arvoista mahdollisuutta vaikuttaa riskienhallinnan, ennaltaehkäisyn ja vakuutusten kautta omaan terveyteen,  turvallisuuteen, talouteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin  
 • Edistää vakuutusalan palveluiden, tuotteiden, vakuutusehtojen, vakuutusmaksujen,  vakuutuskorvausten ja korvauskäytäntöjen kehitystä kansalaisille myönteiseen suuntaan  yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus huomioiden 
 • Kehittää vakuutusyhtiöiden ja kansalaisten välistä viestintää, yhteistoimintaa ja yhteistyötä  Edistää kansalaisten osallistumista ja osaamista henkilö- ja omaisuusvahinkojen  ennaltaehkäisyyn ja valistaa heitä terveyden, turvallisuuden ja talouden saralla Edistää kansalaisten osaamista vakuutusten ostamiseen ja itsensä turvaamiseen niin henkilö kuin omaisuusvahinkojenkin osalta  
 • Neuvoa, auttaa ja tukea kansalaisia hakemaan heille kuuluvia korvauksia Edistää kansalaisten keskinäistä vastuunkantoa ja yhteisöllisyyttä kohti terveellisempää ja  turvallisempaa yhteiskuntaa siten että kukaan ei jää yksin 
 • Tuottaa tutkittua tietoa vakuutusalan toimijoiden, valvovan viranomaisen, päättäjien,  oppilaitosten ja alan muiden toimijoiden käyttöön 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 • Pyrkii vaikuttamaan siihen, että vakuutustoimintaa ja hyvää vakuutustapaa kehitetään  yhteisöllisempään suuntaan, jossa riskejä tasataan suuren joukon kesken tasapuolisuus ja  oikeudenmukaisuus huomioiden 
 • Edistää toiminnallaan erityisryhmien kuten esim. luottohäiriöiset, mielenterveysongelmaiset  ja maahanmuuttajat, tasa-arvoisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa vakuutusten kautta  omaan turvallisuuteen, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin 
 • Edustaa kansalaisia viranomaisiin ja vakuutusyhtiöihin päin. Ottaa aktiivisesti kantaa  ajankohtaisiin asioihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,  kehitysehdotuksia ja toimenpidesuosituksia 
 • Edistää heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten perusoikeuksia  välttämättömien vakuutusturvien saamiseksi erityisesti turvallisuuden ja terveyden puolella Seuraa ja tutkii vakuutus-, terveys- ja talousmarkkinoita ja näissä vallassa olevia trendejä ja  kehitystä ja tuottaa tätä tietoa verkkosivuille kansalaisten saataville
 • Vuorovaikuttamalla vakuutusyhtiöiden kanssa pyrkii vaikuttamaan palvelu-, tuote- ja  ehtokehitykseen, toimintatapoihin ja korvauskäytäntöihin. Tavoite on, että henkilö- ja  omaisuusvahinkoja ennaltaehkäistään ja näin maksujen kehitys pidetään maltillisena kaikille kansalaisille ja samalla vaikutetaan myös kansantalouteen positiivisella tavalla 
 • Tarjoaa kansalaisille puolueetonta ja riippumatonta vakuutus- ja korvausneuvontaa  Edistää kansalaisten tietoutta vakuutuksista, korvauksista, terveydestä, taloudesta ja  vahinkojen ennaltaehkäisystä 
 • Tarjoaa maksutonta, kaikille saatavilla olevaa ja selkokielistä materiaalia liittyen  turvallisuustaitoihin, talouteen ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen 
 • Järjestää henkilö- ja omaisuusriskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvää koulutus-,  tiedotus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa 
 • Keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevään valistustyöhön. Yhdistys tuottaa kaikkien saataville  uutiskirjeitä liittyen ajankohtaisiin turvallisuusteemoihin, terveyteen, talouteen ja  hyvinvointiin 
 • Edistää kansalaisten terveyttä, taloutta, turvallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia Opettaa turvallisuustaitoja yhteistyössä kumppaneiden kanssa vahinkojen välttämiseksi ja  niiden rajaamiseksi 
 • Edistää vakuutusmaksujen hintojen laskua myötävaikuttamalla vahinkojen määrään.  Turvallisuuden lisääminen ja maltilliset maksut edistävät kansalaisten sosiaalista hyvinvointia Tuottaa säännöllisesti uutiskirjeitä, jotka ottavat esille terveyttä, turvallisuutta, taloutta ja  hyvinvointia lisääviä ajankohtaisia teemoja  
 • Tekee säännöllistä yhteistyötä alan toimijoiden, valvovan viranomaisen, päättäjien ja  oppilaitosten kanssa 
 • Luo yhteistyöverkostoja alan toimijoiden kesken ja edistää yhteistyötä ja tietojen vaihtamista  parhaiden käytäntöjen osalta  
 • Tarjoaa kannatusjäsenilleen hyötyjä kumppanuusverkoston kautta  
 • Tarjoaa kannatusjäsenilleen mobiilisovelluksen, joka tarjoaa tietoa yhtiöiden välisistä eroista Tarjoaa kannatusjäsenilleen vakuutusneuvontaa ja korvausapua 
 • Edistää ja kehittää riskienhallintaa yhteiskunnassa 
 • Toimii muillakin vastaavilla tavoilla kansalaisten ja jäsenkuntansa oikeuksien kehittämiseksi  3. Taloudellinen toiminta 
 

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen.  

Toimintansa rahoittamiseksi liitto hakee avustuksia ja perii kannatusjäsenmaksuja.  Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

4. Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäsenmuotoja ovat: 

 1. a) Kannatusjäsen  
 2. b) Varsinainen jäsen 
 

Yhdistyksen toiminta perustuu vahvasti kannatusjäseniin. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan  hyväksyä Suomessa vakituisen asuinpaikan omaava yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen  tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi kokous voi hyväksyä henkilön, joka hakee jäsenyyttä kirjallisella  hakemuksella ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Kirjallisessa  hakemuksessa on oltava yhdistyksen kahden varsinaisen jäsenen suositukset. Ennen varsinaista  jäsenyyttä on aina koejäsenyys, joka kestää enintään vuoden. Koejäsenyyden kuluessa on  yhdistyksen kokouksen päätettävä koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai  hylkäämisestä.  

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Yhdistys ei peri kannatusjäseneltä erillistä liittymismaksua. Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta  päättää vuosikokous. Varsinaisella jäsenellä on liittymismaksu ja lisäksi vuosittain jäsenmaksu.  

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–4 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on 3 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan  varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut  tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan  varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään puolet  hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan  ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.  

7. Johtoryhmä 

Yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kuuluu 2–5 yhdistyksen varsinaista  jäsentä. Johtoryhmän toimintaa johtaa erikseen nimetty toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii  hallituksessa esittelijänä ja valmistelee hallituksen kokoukset. Toiminnanjohtaja toimii läheisessä  yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa.  

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja,  sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.  

9. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

10. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on  kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on  kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen  puheenjohtajan ääni. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja  muille vastuuvelvollisille 
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (vain toimikauden päättyessä) 
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

Mikäli yhdistyksen kannatusjäsen tai varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen  vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,  että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen  kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa  vähintään kolmen neljäsosan (3 / 4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava  sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään  yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen  määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen