vakuutusneuvonta & korvausapu

vakuutuslaki

Lue myös:

VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET
UKSET

Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat usein kotivakuutuksen yhteydessä tai liitännäisinä. Vastuuvakuutus antaa turvaa tilanteissa, joissa vakuutettu on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvastuussa jollekin toiselle henkilölle tai taholle. Vastuuvakuutus voi tulla hätiin esimerkiksi, jos lapsesi naarmuttaa leikkiessään naapurin autoa tai jos sinä törmäät polkupyörällä jalankulkijaan, joka loukkaantuu. Oikeusturvavakuutus taas korvaa tietyissä tapauksissa aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia. Asianajokumppanimme hoitaa oikeusturvan hakemisen puolestasi mikäli tälle tulee tarvetta ja päädyt käyttämään asianajajiamme joko valituksen tekemiseen tai varsinaiseen käräjäoikeuteen. Sekä vastuu- että oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina henkilöinä ovat vakuutuksenottaja, eli se, jonka nimissä vakuutussopimus on, sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

VASTUUVAKUUTUS JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

Vastuuvakuutus otetaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle. Vastuuvakuutuksesta korvataan siis kustannuksia, joista vakuutettu henkilö on vahingonkorvausvelvollinen.

Lähtökohta vahinkojen korvaamisessa on, että jokainen kärsii itse kohtaamansa vahingot. Vahingon aiheuttaja voi olla vastuussa vahingosta silloin, jos lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä löytyy jokin peruste tähän. Ei siis ole keskenään sovittavissa tai itsestään selvää että toisen vastuuvakuutus korvaa aiheutuneen vahingon vaan sen pitää tulla lainsäädännöstä ja vahingonkorvausvastuusta tätä kautta. On siis pääsääntöisesti aina hyvä että itse henkilöt ja oma arvokas omaisuus on itse vakuutettu riittävällä tasolla ja vastuu on aina toissijainen korvausten hakemiseen.

Vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä on yleensä se, että vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti, eli vahingon aiheuttanut henkilö on toiminut jollain tavalla moitittavasti tai aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

Yksityishenkilön vahingonkorvausvastuu voi olla laajempi kuin vastuuvakuutuksen korvauspiiri. Vaikka vastuuvakuutus ei siis korvaisikaan kustannuksia, vahingonaiheuttaja voi silti olla korvausvastuussa.

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutusmäärä tarkoittaa oikeusturvavakuutuksessa vakuutustapahtumakohtaista enimmäiskorvausmäärää. Oikeusturvavakuutusten vakuutusmäärä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, mutta yleisin vakuutusmäärä on 8 500 euroa. Jotkut yhtiöt tarjoavat myös laajennettuja vakuutuksia, joissa yleisin vakuutusmäärä on 17 000 euroa.

Omavastuulla tarkoitetaan summaa tai osuutta, jota vakuutus ei kata. Oikeusturvavakuutuksissa omavastuu vaihtelee eri yhtiöissä ja vakuutustuotteissa. Markkinoilla olevissa yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa omavastuu vaihtelee 15 prosentista 25 prosenttiin euromääräisen omavastuun ollessa kuitenkin vähintään 150–340 euroa kustannuksista.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

Vastuuvakuutuksesta korvataan sekä henkilö- että esinevahingoista aiheutuvia kustannuksia. Henkilövahingoista voi aiheutua vahingonkärsineelle osapuolelle esimerkiksi hoitokuluja, pysyvä haitta tai ansionmenetystä. Esinevahinkoa taas on jonkin kiinteän tai irtaimen omaisuuden vaurioituminen.

Vastuuvakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan. Vahinkoa kärsineelle syntyneitä kustannuksia korvataan ns. täyden korvauksen periaatteen mukaisesti. Korvauksilla pyritään saattamaan vahinkoa kärsinyt samaan taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän olisi ilman vahinkoa.

Korvauksen hakeminen

Vahinkoa kärsineen osapuolen pitää yleensä ensin vaatia korvausta suoraan vahinkoa aiheuttaneelta. Vahingon aiheuttanut henkilö tai taho tekee sitten vahinkoilmoituksen omaan vastuuvakuutusyhtiöönsä. Vastuuvakuutusyhtiö arvioi vahingon korvattavuuden yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden sekä kyseisen vastuuvakuutussopimuksen vakuutusehtojen perusteella.

Vastuuvakuutussopimuksessa on sovittu tietty omavastuu, jota pienempiä vahinkoja vastuuvakuutuksesta ei korvata. Omavastuuosuus jää vahingon aiheuttaneen henkilön maksettavaksi, eli vakuutusyhtiö maksaa vahingon kärsineelle osapuolelle vain omavastuuosuuden ylittävän osan korvauksista. Vahingonkärsineen pitää periä vakuutuksen omavastuuosuutta vastaava summa suoraan vahingon aiheuttajalta. Omavastuun suuruus riippuu siitä, mitä vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö ovat sopineet. Yksityishenkilöiden vastuuvakuutuksissa omavastuu on tavallisesti noin 200 euroa.

Vastuuvakuutuksissa on enimmäiskorvausmäärä, jota enempää vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia. Yksityishenkilöiden ottamissa vastuuvakuutuksissa enimmäiskorvausmäärä voi olla esimerkiksi 100 000–200 000 euroa.

Omavastuu ja vakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä on hyvä tarkistaa omasta vakuutuskirjasta.

Yleisimmät rajoitukset

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata tahallaan aiheutettuja vahinkoja. Poikkeuksena ovat alle 12-vuotiaiden lasten tahallaankin aiheuttamat vahingot eli ns. “pöljän pojan tai tytön vakuutus”. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata puhtaasti tapaturmaisesti sattuneita vahinkoja.

Vastuuvakuutuksen vakuutusehdoissa on erilaisia rajoitusehtoja. Näissä rajoitusehdoissa mainittuja vahinkoja ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata vahinkoa, joka aiheutuu sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun henkilön hallussa, lainassa hänellä tai muutoin hänen käsiteltävänään tai huolehdittavanaan. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jonka korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen tai sitoumukseen. Vastuuvakuutuksesta ei pääsääntöisesti korvata vahinkoja, jotka johtuvat siitä, että suihku- tai kylpyvesi ei pääse lattiakaivoon, joten suihkuun ei pidä nukahtaa tai muuten tukkia lattiakaivoa tavaroilla. Vastuuvakuutusten korvauspiiristä on yleensä rajattu pois myös liikennevahingoista aiheutuneet vahingot ja pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä aiheutuneet vahingot.

Vastuuvakuutuksissa on myös muita rajauksia jotka on hyvä tarkistaa oman yhtiön vakuutusehdoista.

Oikeusturvasta korvattavat kustannukset

Korvattavaksi voivat tulla ainoastaan vakuutetun yksityiselämää koskevat asiat. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannuksia, joita vakuutetulle henkilölle aiheutuu riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia. Jotta oikeusturvavakuutuksesta voitaisiin maksaa korvausta, tulee vakuutetun käyttää asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Yhdistyksen jäsenenä meillä on tarjota Sinulle välitön asianajaja-apu eli olemme valikoineet kumppaneiksi nimenomaan vakuutusriitoihin erikoistuneita asianajajia. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka ovat syntyneet lakimiesavun käyttämisestä esimerkiksi hallintoviranomaisissa, hallintooikeudessa, erikoistuomioistuimissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa eikä myöskään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa.

Riita-asioissa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita katsotaan syntyneeksi esimerkiksi silloin, kun jossakin asiassa esitetty vaatimus on kiistetty joko määrän tai perusteen osalta. Rikosasiassa oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin, kun vakuutettu on asianomistajana, eli rikoksen kohteena. Jos vakuutettu henkilö on rikosasiassa vastaajana, eli rikoksesta syytettynä, ei oikeusturvavakuutus pääsääntöisesti korvaa oikeudenkäynti- tai asianajokustannuksia.

Kulujen korvattavuus edellyttää, että asia olisi voitu saattaa käräjäoikeuteen.

Oikeusturvan rajaukset eli mitä ei korvata

Oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin, kun vakuutetulle henkilölle aiheutuu kuluja yksityishenkilönä. Vakuutetun henkilön työhön tai yritystoimintaan liittyvissä asioissa syntyviä kustannuksia ei yleensä korvata.

Muuhun kiinteistöön tai asuinhuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon liittyviä asianajo- tai oikeudenkäyntikustannuksia ei yleensä korvata. Tämä rajoitus siis sulkee vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutetun omistamaan sijoitusasuntoon liittyvässä riidassa. Jotkut vakuutukset korvaavat yhtä tai kahta sijoitusasuntoa koskevia asioita.

Oikeusturvavakuutuksista ei korvata avioeroon liittyviä kustannuksia. Lasten huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien kulujen korvaamista on vakuutusehdoissa rajoitettu.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa tai vakuutusoikeudessa. Vakuutusehdoissa saattaa olla myös muita korvausrajoituksia, esimerkiksi vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei välttämättä korvata.

Oikeusturvaa pitää hakea etukäteen

Oikeusturvaetuutta pitää hakea vakuutusyhtiöstä etukäteen. Vakuutusyhtiölle on siis tehtävä ilmoitus kulujen syntymisestä etukäteen. Vakuutusyhtiölle pitää tällöin ilmoittaa, minkälaisesta asiasta on kyse. Vakuutusyhtiö ratkaisee sitten, korvataanko syntyviä kustannuksia oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusturvan jatkuvuus on tärkeää – 2 vuoden sääntö

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan sellaisia kustannuksia, joita koskeva vakuutustapahtuma, eli esimerkiksi riidan syntyminen, on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, myös sen tapahtuman tai olosuhteen, johon esim. riita tai syyte perustuu, on pitänyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Tähän voimassaoloaikaan lasketaan oikeusturvavakuutuksen voimassaolo yhtäjaksoisesti nykyisessä tai edellisissä vakuutusyhtiöissä. Vakuutuskäytännössä kahden vuoden sääntö on tullut toistuvasti esiin muun muassa asuntokauppariidoissa. Koska kaupan tekeminen on yleensä katsottu asuntokauppariidan perusteeksi, kahden vuoden sääntö estää oikeusturvaedun myöntämisen asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, jos vakuutus ei ole ollut voimassa kauppakirjaa tehtäessä eikä vakuutus ole ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa kahta vuotta. Tämän vuoksi on siis tärkeää, että esimerkiksi vakuutusyhtiötä vaihdettaessa vakuutusten voimassaoloon ei tule katkoksia. Tämä on siis hyvä huomioida myös kun muuttaa asuinpaikkaa eli älä mene sanomaan irti vakuutusta ja sen oikeusturvaa vaan tee olemassaolevaan vakuutuspaikan muutos.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest