vakuutusneuvonta & korvausapu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja  toimialueena on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto ry on puolueeton ja riippumaton yleishyödyllinen  kansanjärjestö, joka puolustaa kaikkien kansalaisten oikeutta yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen  mahdollisuuteen turvata itsensä riskienhallinnan ja vakuutusten kautta niin talouden, terveyden kuin  turvallisuudenkin osalta. Yhdistys ajaa kansalaisten etuja ja toimii asiantuntijana heitä koskevissa  kysymyksissä. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta vakuutusturvaan ja -korvauksiin.  

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 • Vähentää kansalaisten eriarvoisuutta vakuutuksenottajina 
 • Vaikuttaa kansalaisjärjestönä asenteisiin, yleiseen mielipiteeseen, päättäjiin ja viranomaisiin  kansalaisten yhdenvertaisen aseman ja oikeuksien edistämiseksi vakuutuskentässä • Edistää toiminnallaan kaikille kansalaisille yhdenvertaista ja tasa-arvoista mahdollisuutta vaikuttaa riskienhallinnan, ennaltaehkäisyn ja vakuutusten kautta omaan terveyteen,  turvallisuuteen, talouteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin  
 • Edistää vakuutusalan palveluiden, tuotteiden, vakuutusehtojen, vakuutusmaksujen,  vakuutuskorvausten ja korvauskäytäntöjen kehitystä kansalaisille myönteiseen suuntaan  yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus huomioiden 
 • Kehittää vakuutusyhtiöiden ja kansalaisten välistä viestintää, yhteistoimintaa ja yhteistyötä  • Edistää kansalaisten osallistumista ja osaamista henkilö- ja omaisuusvahinkojen  ennaltaehkäisyyn ja valistaa heitä terveyden, turvallisuuden ja talouden saralla • Edistää kansalaisten osaamista vakuutusten ostamiseen ja itsensä turvaamiseen niin henkilö kuin omaisuusvahinkojenkin osalta  
 • Neuvoa, auttaa ja tukea kansalaisia hakemaan heille kuuluvia korvauksia • Edistää kansalaisten keskinäistä vastuunkantoa ja yhteisöllisyyttä kohti terveellisempää ja  turvallisempaa yhteiskuntaa siten että kukaan ei jää yksin 
 • Tuottaa tutkittua tietoa vakuutusalan toimijoiden, valvovan viranomaisen, päättäjien,  oppilaitosten ja alan muiden toimijoiden käyttöön 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 • Pyrkii vaikuttamaan siihen, että vakuutustoimintaa ja hyvää vakuutustapaa kehitetään  yhteisöllisempään suuntaan, jossa riskejä tasataan suuren joukon kesken tasapuolisuus ja  oikeudenmukaisuus huomioiden 
 • Edistää toiminnallaan erityisryhmien kuten esim. luottohäiriöiset, mielenterveysongelmaiset  ja maahanmuuttajat, tasa-arvoisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa vakuutusten kautta  omaan turvallisuuteen, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin 
 • Edustaa kansalaisia viranomaisiin ja vakuutusyhtiöihin päin. Ottaa aktiivisesti kantaa  ajankohtaisiin asioihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,  kehitysehdotuksia ja toimenpidesuosituksia 
 • Edistää heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten perusoikeuksia  välttämättömien vakuutusturvien saamiseksi erityisesti turvallisuuden ja terveyden puolella • Seuraa ja tutkii vakuutus-, terveys- ja talousmarkkinoita ja näissä vallassa olevia trendejä ja  kehitystä ja tuottaa tätä tietoa verkkosivuille kansalaisten saataville
 • Vuorovaikuttamalla vakuutusyhtiöiden kanssa pyrkii vaikuttamaan palvelu-, tuote- ja  ehtokehitykseen, toimintatapoihin ja korvauskäytäntöihin. Tavoite on, että henkilö- ja  omaisuusvahinkoja ennaltaehkäistään ja näin maksujen kehitys pidetään maltillisena kaikille kansalaisille ja samalla vaikutetaan myös kansantalouteen positiivisella tavalla 
 • Tarjoaa kansalaisille puolueetonta ja riippumatonta vakuutus- ja korvausneuvontaa  • Edistää kansalaisten tietoutta vakuutuksista, korvauksista, terveydestä, taloudesta ja  vahinkojen ennaltaehkäisystä 
 • Tarjoaa maksutonta, kaikille saatavilla olevaa ja selkokielistä materiaalia liittyen  turvallisuustaitoihin, talouteen ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen 
 • Järjestää henkilö- ja omaisuusriskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvää koulutus-,  tiedotus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa 
 • Keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevään valistustyöhön. Yhdistys tuottaa kaikkien saataville  uutiskirjeitä liittyen ajankohtaisiin turvallisuusteemoihin, terveyteen, talouteen ja  hyvinvointiin 
 • Edistää kansalaisten terveyttä, taloutta, turvallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia • Opettaa turvallisuustaitoja yhteistyössä kumppaneiden kanssa vahinkojen välttämiseksi ja  niiden rajaamiseksi 
 • Edistää vakuutusmaksujen hintojen laskua myötävaikuttamalla vahinkojen määrään.  Turvallisuuden lisääminen ja maltilliset maksut edistävät kansalaisten sosiaalista hyvinvointia • Tuottaa säännöllisesti uutiskirjeitä, jotka ottavat esille terveyttä, turvallisuutta, taloutta ja  hyvinvointia lisääviä ajankohtaisia teemoja  
 • Tekee säännöllistä yhteistyötä alan toimijoiden, valvovan viranomaisen, päättäjien ja  oppilaitosten kanssa 
 • Luo yhteistyöverkostoja alan toimijoiden kesken ja edistää yhteistyötä ja tietojen vaihtamista  parhaiden käytäntöjen osalta  
 • Tarjoaa kannatusjäsenilleen hyötyjä kumppanuusverkoston kautta  
 • Tarjoaa tietoa yhtiöiden välisistä eroista • Tarjoaa kannatusjäsenilleen vakuutusneuvontaa ja korvausapua 
 • Edistää ja kehittää riskienhallintaa yhteiskunnassa 
 • Toimii muillakin vastaavilla tavoilla kansalaisten ja jäsenkuntansa oikeuksien kehittämiseksi 
 

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen.  

Toimintansa rahoittamiseksi liitto hakee avustuksia ja perii kannatusjäsenmaksuja.  Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Timo Kyyriäinen

s.1967. eMBA, YVTS, vakuutusmeklari Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto Ry, Puheenjohtaja
+358 40 163 8272
Timo.kyyriainen@Vakuutuksenottaja.Fi

Aiemmat tehtävät vakuutusalalta:

 • LähiTapiola Loimi-Häme, Korvaus- ja hallintojohtaja, uw, varatj 2016-2020
 • Omameklari Oy, Toimitusjohtaja ja Partner 2015-2016
 • OP/Pohjola Vakuutus, Aluejohtaja Läntinen alue 2013-2015
 • OP/Pohjola Vakuutus, Aluejohtaja Itäinen alue 2011-2013
 • OP/Pohjola Vakuutus, Myyntijohtaja Pohjoinen alue 2008-2011
  Henki-Pohjola,
 • Markkinointipäällikkö 1998-2000
  Pohjola Vakuutus, Myyntipäällikkö 1989-1998

Luottamustoimia:

 • Lumiostore, Hallituksen puheenjohtaja 2020
 • Lumiopartners Group, Hallituksen puheenjohtaja 2020

 • LähiTapiola Loimi-Häme, Hallituksen sihteeri 2019-2020

 • Omameklari, Hallituksen jäsen 2015-2016
 • Kuopion kauppakamari, Valtuuskunnan jäsen 2012
 • Karjalan hiippakunnan säätiö, Hallintoneuvoston jäsen 2012
 • ROUR Rovaniemen urheiluratsastajat, Hallituksen jäsen 2011
 • Lions Club Roi Jyrhämä, sihteeri 1993-1994